Facebook ZaloZalo Whatsapp Wechat Skype Booking
Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Bộ tính OINP EOI

dành cho các hồ sơ đã đủ điều kiện tối thiểu

Loading...
Chương trình đủ điều kiện
Lời mời làm việc tại Canada
Tình trạng tại Canada
Học vấn
Ngôn ngữ chính thức
Yếu tố khu vực
Yếu tố khu vực
0

ON Skilled Workers

DateTotalStreamScoreProfile scored fromLimitations
Oct 30, 20231051Masters Graduate43Nov 22, 2022General draw
66PhD Graduate42Nov 22, 2022General draw
Sep 19, 2023537Masters Graduate41Nov 22, 2022General draw
71PhD Graduate40Nov 22, 2022General draw
Aug 30, 2023772Masters Graduate44Nov 22, 2022General draw
Aug 15, 2023375Foreign Worker30Nov 22, 2022Skilled Trade: NOC 22212, 22221, 22222, 22301, 22302, 22311, 22312, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031, 92100
1131Foreign Worker46Nov 22, 2022Tech, Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22221, 22222
408International Student61Nov 22, 2022Skilled Trades: NOC 22212, 22221, 22222, 22301, 22302, 22311, 22312, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031, 92100
445International Student61Nov 22, 2022Tech, Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22221, 22222
256In-Demand Skills26Nov 22, 2022General draw
Aug 1, 2023755Masters Graduate48Nov 22, 2022General draw
84PhD Graduate39Nov 22, 2022General draw
1Foreign Worker36Nov 22, 2022Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)
Jun 20, 2023426Foreign Worker36Nov 22, 2022Skilled Trades: NOC 22212, 22221, 22222, 22301, 22302, 22311, 22312, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031, 92100
318Foreign Worker33Nov 22, 2022Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
256In-Demand Skills26Nov 22, 2022General draw
Jun 15, 2023256In-Demand Skills23Nov 22, 2022General draw
Jun 6, 20231175Masters Graduate46Nov 22, 2022General draw
134PhD Graduate42Nov 22, 2022General draw
451Foreign Worker57Nov 22, 2022NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
May 9, 2023400Foreign Worker43Nov 22, 2022Skilled Trades: NOC 22212, 22221, 22222, 22301, 22302, 22311, 22312, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73300, 73301, 73400, 82031, 92100
584International Student62Nov 22, 2022Tech, Health: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22221, 22222, 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Apr 11, 2023295In-Demand Skills30Nov 22, 2022General draw
Apr 4, 2023752Masters Graduate52Nov 22, 2022General draw
131PhD Graduate48Nov 22, 2022General draw
6Foreign WorkerN/ANov 22, 2022Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)
Mar 14, 20232Foreign WorkerN/ANov 22, 2022Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)
606International Student74Nov 22, 2022Skilled Trades: NOC 22212, 22221, 22222, 22301, 22302, 22311, 22312, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031, 92100
30070Nov 22, 2022Tech, Health: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22221, 22222, 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109

ON Express Entry

DateTotalStreamCRSProfile scored fromLimitations
Sep 26, 20231696Human Capital Priorities350-462Sep 26, 2022Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Sep 21, 202363French-Speaking348-434Sep 21, 2022General Draw
Sep 7, 2023300French-Speaking308-434Sep 7, 2022General Draw
Aug 11-16, 20232084Human Capital Priorities473-516Aug 11, 2022 - July 8, 2023Health, Tech: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Aug 16, 2023751Human Capital Priorities473-495Aug 16, 2022 - Aug 2, 2023Health, Tech: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Aug 3, 20232844Skilled Trades250-516Aug 3, 2023NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031
Jul 25, 202395French-Speaking321-374Jul 25, 2022General Draw
Jul 20, 2023902Human Capital Priorities458-462Jul 20, 2022Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Jul 20, 2023159Human Capital Priorities458-462Jul 20, 2022Tech: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Jul 6, 2023748Human Capital Priorities479-485Jul 6, 2023Tech: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Jun 5, 2023278French-Speaking312-487Jun 5, 2022Health, Education and Finance occupations: NOC 10010, 10011, 12101, 12102, 13100, 13110, 31100, 31101, 31102, 31112, 31120, 31200, 31202, 31203, 31204, 31301, 31302, 31303, 32101, 32103, 32109, 32120, 32121, 33102, 33103, 33109, 40021, 41200, 41210, 41220, 41221, 41300, 41301, 41310, 41321, 42201, 42202, 42203, 43100
139348-487Jun 5, 2022Tech, Trades and Other Priority occupations: NOC 20010, 20012, 21111, 21112, 21120, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21320, 21321, 21322, 21330, 21331, 22101, 22301, 22302, 22313, 62020, 63201, 63202, 72011, 72014, 72020, 72024, 72100, 72101, 72104, 72106, 72200, 72201, 72204, 72205, 72300, 72302, 72310, 72311, 72320, 72400, 72401, 72404, 72410, 72421, 73100, 73102, 73110, 73111, 73112, 73402, 82020, 82030, 93200
May 18, 20231694Skilled Trades250-489May 18, 2022NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031
May 8, 20232349Human Capital Priorities427-482May 8, 2022Health occupations: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
May 5, 20231863Human Capital Priorities475-482May 5, 2022Tech occupations: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Mar 23, 2023746Skilled Trades250-489Mar 23, 2022NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031
Mar 16, 2023271French-Speaking400-489Mar 16, 2022Health, Education and Finance occupations: NOC 10010, 10011, 12101, 12102, 13100, 13110, 31100, 31101, 31102, 31112, 31120, 31200, 31202, 31203, 31204, 31301, 31302, 31303, 32101, 32103, 32109, 32120, 32121, 33102, 33103, 33109, 40021, 41200, 41210, 41220, 41221, 41300, 41301, 41310, 41321, 42201, 42202, 42203, 43100
344291-489Mar 16, 2022Tech, Trades and Other Priority occupations: NOC 20010, 20012, 21111, 21112, 21120, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21320, 21321, 21322, 21330, 21331, 22101, 22301, 22302, 22313, 62020, 63201, 63202, 72011, 72014, 72020, 72024, 72100, 72101, 72104, 72106, 72200, 72201, 72204, 72205, 72300, 72302, 72310, 72311, 72320, 72400, 72401, 72404, 72410, 72421, 73100, 73102, 73110, 73111, 73112, 73402, 82020, 82030, 93200
Mar 10, 2023815Human Capital Priorities479-489Mar 10, 2022Tech occupations: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Mar 9, 2023822Human Capital Priorities469-489Mar 8, 2022Health occupations: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Feb 10, 2023466Skilled Trades260-489Feb 10, 2022NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72300, 72301, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031
Feb 9, 2023510Skilled Trades260-489Feb 9, 2022NOC 72024, 72106, 72204, 72310, 73112
Feb 2, 20231127Human Capital Priorities481-489Feb 2, 2022Tech occupations: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
775476-489Feb 2, 2022Health occupations: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Jan 13, 20231252Skilled Trades336-506Jan 13, 2022NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 82031, 92100
Dec 19, 2022936Human Capital Priorities484-490Dec 19, 2021NOC 21211, 21231, 21230, 21232, 21234, 21233, 21223, 21311
Dec 13, 2022160French-Speaking341-490Dec 13, 2021NOC 41220, 41221, 43100, 41200, 63202, 63201, 72100, 72106, 72400, 72024, 73112, 72310, 72204, 72311, 72410, 72205, 72020, 72101, 73110, 73102, 72014, 73111, 73100, 72404, 72201, 72421, 72401, 72200, 72302, 72320, 72300, 72104, 82020, 73402, 72011
Sep 29, 20221340Skilled Trades266Sep 29, 2021General Draw
Sep 28, 20221179Human Capital Priorities496Sep 28, 2021NOC 0213, 2147, 2172, 2173, 2174, 2175

ON In-Demand Occupations

NOC CodeLocationOccupation
44101OntarioHome support workers, caregivers and related occupations
65202OntarioMeat cutters and fishmongers – retail and wholesale
75110OntarioConstruction trades helpers and labourers
84120OntarioSpecialized livestock workers and farm machinery operators
85100OntarioLivestock labourers
85101OntarioHarvesting labourers
85103OntarioNursery and greenhouse labourers
94141OntarioIndustrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
94100Outside GTAMachine operators, mineral and metal processing
94105Outside GTAMetalworking and forging machine operators
94106Outside GTAMachining tool operators
94107Outside GTAMachine operators of other metal products
94110Outside GTAChemical plant machine operators
94111Outside GTAPlastics processing machine operators
94124Outside GTAWoodworking machine operators
94132Outside GTAIndustrial sewing machine operators
94140Outside GTAProcess control and machine operators, food and beverage processing
94201Outside GTAElectronics assemblers, fabricators, inspectors and testers
94204Outside GTAMechanical assemblers and inspectors
94213Outside GTAIndustrial painters, coaters and metal finishing process operators
94219Outside GTAOther products assemblers, finishers and inspectors
95102Outside GTALabourers in chemical products processing and utilities

on map
Bản đồ vẽ bởi Dr. Random Factor, Ph.D - Vector Graphics, Election Maps, Legislature Diagrams, & Political Logos
Màu đã được thay đổi và các đánh dấu đã được xóa. 

Vị trí công việc phổ biến

 

trong 30 lượt mời mới nhất, thống kê bao gồm các lượt mời phổ thông

NOC 22221 - User support technicians - 82.76%
NOC 22222 - Information systems testing technicians - 82.76%
NOC 31204 - Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment - 72.41%
NOC 32104 - Animal health technologists and veterinary technicians - 72.41%
NOC 32103 - Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists - 72.41%
NOC 32102 - Paramedical occupations - 72.41%
NOC 32101 - Licensed practical nurses - 72.41%
NOC 32100 - Opticians - 72.41%
NOC 31303 - Physician assistants, midwives and allied health professionals - 72.41%
NOC 31302 - Nurse practitioners - 72.41%
NOC 31301 - Registered nurses and registered psychiatric nurses - 72.41%
NOC 31300 - Nursing coordinators and supervisors - 72.41%
NOC 31209 - Other professional occupations in health diagnosing and treating - 72.41%
NOC 31202 - Physiotherapists - 72.41%
NOC 31203 - Occupational therapists - 72.41%
NOC 32110 - Denturists - 72.41%
NOC 31201 - Chiropractors - 72.41%
NOC 31121 - Dietitians and nutritionists - 72.41%
NOC 31120 - Pharmacists - 72.41%
NOC 31112 - Audiologists and speech-language pathologists - 72.41%
NOC 31111 - Optometrists - 72.41%
NOC 31110 - Dentists - 72.41%
NOC 31103 - Veterinarians - 72.41%
NOC 31102 - General practitioners and family physicians - 72.41%
NOC 31101 - Specialists in surgery - 72.41%
NOC 31100 - Specialists in clinical and laboratory medicine - 72.41%
NOC 32109 - Other technical occupations in therapy and assessment - 72.41%
NOC 32111 - Dental hygienists and dental therapists - 72.41%
NOC 30010 - Managers in health care - 72.41%
NOC 32201 - Massage therapists - 72.41%
NOC 33109 - Other assisting occupations in support of health services - 72.41%
NOC 33103 - Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants - 72.41%
NOC 32112 - Dental technologists and technicians - 72.41%
NOC 33101 - Medical laboratory assistants and related technical occupations - 72.41%
NOC 33100 - Dental assistants and dental laboratory assistants - 72.41%
NOC 32209 - Other practitioners of natural healing - 72.41%
NOC 33102 - Nurse aides, orderlies and patient service associates - 72.41%
NOC 32200 - Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists - 72.41%
NOC 32124 - Pharmacy technicians - 72.41%
NOC 32123 - Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists - 72.41%
NOC 32122 - Medical sonographers - 72.41%
NOC 32121 - Medical radiation technologists - 72.41%
NOC 32120 - Medical laboratory technologists - 72.41%
NOC 32129 - Other medical technologists and technicians - 72.41%

error: Alert: Content selection is disabled!!